دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرهاد   دبیری

پست الکترونیکی : f-dabiri@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق بین الملل

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی حقوق محیط زیست

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/08/15

فرهاد دبیری

فرهاد دبیری

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : مربی

^